Klub Miłośników Owczarka Staroniemieckiego Klub Miłośników Owczarka StaroniemieckiegoRegulamin

Wzorzec rasy

O rasie

Hodowle

Galeria

Wystawy

Kontakt
Działamy dla dobra psów
Altdeutsche Schäferhunde
Altdeutsche Schäferhunde
Regulamin
Klub Miłośników Owczarka Staroniemieckiego
KRS: 0000391664
Home
Zarząd
Rok założenia: 2000
Regulamin Hodowli Klubu Miłośników Owczarka Staroniemieckiego
§ 1
Regulamin Hodowli KMOS wprowadza się
na podstawie § 26 /i  Statutu Miłośników Owczarka Staroniemieckiego, zwanego dalej Klubem.
§ 2
Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli KMOS należy do Zarządu Głównego Klubu.
§ 3
Klubowa Księga Rodowodowa KMOS
1. W KMOS są
rejestrowane psy rasy Owczarek Niemiecki, odmiany długowłosej, linii DDR (preferowane), typu pierwotnego; psy z rodowodami  klubów  innych państw hodowane jako Altdeutcher Schaferhunde; psy rasy Owczarek Niemiecki odmiany długowłosej jeśli ich fenotyp i charakter spełnia wymogi wzorca, oraz są co najmniej od trzech pokoleń długowłose (tzw. Altdeutcher 1 generacji) .  
2. W KMOS nie mogą być rejestrowane psy z organizacji powstałych po 31.12.2011 r.      
3.W Księdze Wstępnej KMOS mogą być  rejestrowane psy rasy Owczarek Niemiecki po psach linii użytkowej, które urodziły się z długim włosem. Szczenięta po tych psach które zakwalifikują się do hodowli otrzymują rodowody na ogólnych zasadach z zaznaczeniem generacji.
§ 4
Rodowód
1. Rodowód wydany przez Klub Miłośników Owczarka Staroniemieckiego jest wypisem z Klubowej Księgi Rodowodowej KMOS
2. Rodowód jest poświadczeniem pochodzenia psa.
3. Rodowód zawiera również
informacje o jakości hodowlanej przodków, a w szczególności tytuły championa, wyniki prześwietleń, badań, testów psychicznych i przeglądów hodowlanych.
4. Wszystkie szczenięta o znanym 4-pokoleniowym pochodzeniu, wywodzące się
z hodowli zarejestrowanych w Klubie otrzymują rodowody i są rejestrowane w KMOS, pod warunkiem, że ich rodzice zostali zakwalifikowani do hodowli.
5. Pies/suka może mieć
wpisaną w rodowód adnotację o wykluczeniu z hodowli; adnotacja taka może być wpisana podczas przeglądu miotu lub przeglądu hodowlanego.
6. Rodowód może zawierać
informację o przeprowadzonych testach genetycznych potwierdzających pochodzenie.
7. Klub uznaje rodowody i metryki wydawane przez inne organizacje kynologiczne, polskie i zagraniczne, prowadzące księgi rodowodowe, gwarantujące czystość rasy, za wyjątkiem rodowodów organizacji powstałych po 2012 roku.
§ 5
Hodowle
1. Hodowcą
jest członek Klubu, prowadzący hodowle na terenie RP zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający co najmniej jedną sukę hodowlaną oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.
2. Wniosek o przydomek hodowca składa na specjalnym formularzu do Zarządu Głównego, podając minimum trzy proponowane przydomki
3. Przydomek otrzymują
wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli.
4. Nazwę
psa pisze się wielkimi literami zaś przydomek małymi; przydomek może być pisany po lub przed nazwą psa, co ustala się przy rejestrowaniu przydomka.
5. Wszystkie zmiany przydomka muszą
być zatwierdzone przez Zarząd Główny. Przydomek może być przekazany na podstawie pisemnej umowy innej osobie; o zmianie właściciela przydomka należy niezwłocznie powiadomić Zarząd Główny
§ 6
Suka hodowlana
1. Do hodowli może być
użyta suka zarejestrowana w KMOS, pod warunkiem, że została zakwalifikowana do hodowli. Sukę taką określa się mianem suki hodowlanej.
2. Suką
hodowlaną jest suka, która:
a/ została zakwalifikowana do hodowli na przeglądzie hodowlanym lub uzyskała co najmniej ocenę
bardzo dobrą w klasie pośredniej, otwartej lub pracującej na minimum jednej wystawie organizowanej przez Klub lub innej organizacji współpracującej z Klubem, która tą rasę wystawia
b/ została przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych - wynik A lub B
c/ posiada profil DNA
d/ zaliczyła pozytywnie testy psychotechniczne
e/ suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 9 lat.
3. Zarząd Główny może zawiesić uprawnienia hodowlane suki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku  nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie
§ 7
Reproduktor
1. Do hodowli może być
użyty pies zarejestrowany w KMOS, pod warunkiem, że został zakwalifikowany do hodowli. Psa takiego określa się mianem reproduktora.
2. Reproduktorem jest pies, który:
a/ został zakwalifikowany do hodowli na przeglądzie hodowlanym lub uzyskał co najmniej ocenę
bardzo
dobrą
w klasie pośredniej, otwartej lub pracującej na minimum jednej wystawie organizowanej przez Klub lub innej organizacji współpracujące z Klubem, która tą rasę wystawia
b/ został przebadany w kierunku dysplazji stawów biodrowych - wynik A lub B
c/ posiada profil DNA
d/ zaliczył pozytywnie testy psychotechniczne
e/do przeglądu może być dopuszczony jedynie pies, który ukończył 15 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie przeglądu psom  młodszym ale wówczas należy powtórzyć przegląd lub uzyskać odpowiednią ocenę na wystawie po osiągnięciu wymaganego wielu 15 miesięcy
3. Zarząd Główny może zawiesić uprawnienia hodowlane reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku  nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
4. Pies zarejestrowany w innej organizacji kynologicznej jest traktowany jako reproduktor, jeśli posiada uprawnienie reproduktora tejże organizacji.
§ 8
Rejestracja i przegl
ądy miotów
1.Aby zarejestrować
miot hodowca musi:
a/ zarejestrować
sukę hodowlaną, którą planuje kryć
b/ podpisać
z właścicielem reproduktora potwierdzenie krycia
c/ w ciągu 3 tygodni od urodzenia szczeniąt wysłać
do Zarządu Głównego formularz zamówienia rodowodów dla szczeniąt  wraz z kopią potwierdzenia krycia. W przypadku krycia reproduktorem nie zarejestrowanym w Klubie należy dołączyć jego czytelną kopię rodowodu
d/ imiona wszystkich szczeniąt z danego miotu muszą
zaczynać się na tą samą literę
e/ w ciągu 4-5 tygodni od urodzenia szczeniąt hodowca musi skontaktować
się z Klubem i umówić na przegląd miotu
f/ przeglądy miotów mogą
wykonywać sędziowie kynologiczni, sędziowie-stażyści oraz upoważnieni lekarze weterynarii
g/ szczenięta muszą
zostać poddane przeglądowi w wieku co najmniej 6 tygodni, a maksymalnie 3 miesięcy
§ 9
Hodowca ma obowi
ązek:
1. rejestrować
wszystkie szczenięta z jego hodowli .
2. dokonać
rejestracji miotu zgodni z §8/c.
3. sprzedawać
szczenięta wyłącznie z rodowodami.
4. zapewnić
swoim sukom i psom właściwe warunki utrzymania, prawidłowo je pielęgnować i dbać o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.
5. przed kryciem ustalić
na piśmie z właścicielem reproduktora warunki krycia.
6. ograniczyć mioty suki do jednego w roku kalendarzowym; w szczególnych wypadkach do trzech w ciągu 24 miesięcy.
7. prawidłowo odchowywać
szczenięta, dbać o ich zdrowie i prawidłową socjalizację
8. przekazywać szczenięta nowym nabywcom nie wcześniej niż w 8 tygodniu życia.
9. poinformować właściciela reproduktora o narodzeniu szczeniąt.
10. rozliczyć
się z właścicielem reproduktora zgodnie z podpisaną umową i warunkami zaznaczonymi na formularzu potwierdzenia krycia.
11. na żądanie Zarządu Głównego poddać
się kontroli warunków utrzymania psów; kontrola przeprowadzana jest na koszt Klubu.
12. na żądanie Zarządu Głównego, w trakcie przeglądu miotu przedstawić
do kontroli szczenięta wraz z matką.
13. na żądanie Zarządu Głównego poddać
swoje psy badaniom genetycznym; sposób rozliczenia kosztów badań ustala dla każdego przypadku indywidualnie Zarząd Główny.
14. zapewnić
swoim sukom dożywotnią opiekę.
§ 10
Zabrania si
ę hodowcy:
1.przekazynia szczeniąt nabywcom bez równoczesnego wydania rodowodów (m.in. rodowód nie może być
użyty jako zabezpieczenie spłaty należności za szczenię).
2. używania do hodowli suk, które nie są
sukami hodowlanymi i psów, które nie są reproduktorami.
3. rozmnażania suk w złej kondycji fizycznej.
4. rozmnażania suk i psów obciążonych chorobami i wadami genetycznymi, znacznie odbiegających od wzorca rasy, a także nadmiernie agresywnych.
§ 11
Hodowca ma prawo do:
1.uzyskania od Klubu porad i wszelkich niezbędnych informacji dotyczących hodowli.
2.dostępu do listy reproduktorów zarejestrowanych w Klubie.
3. krycia reproduktorem posiadającym rodowód innej organizacji kynologicznej.
4. odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt .
5. zastrzec w rodowodzie, że sprzedane szczenię jest niehodowlane
§ 12
Wła
ściciel reproduktora ma obowiązek
1.zapewnić
posiadanym psom należytą opiekę i prawidłowe warunki utrzymania, poddawać odpowiednim szczepieniom profilaktycznym.
2. dbać
o czystość rasy i udostępniać psa do krycia wyłącznie suk hodowlanych.
3. przed kryciem ustalić
na piśmie warunki rozliczenia z właścicielem suki, a po kryciu podpisać poświadczenie krycia.
4. na żądanie Zarządu Głównego poddać
się kontroli warunków utrzymania psa; kontrola przeprowadzana jest na koszt Klubu.
5.na żądanie Zarządu Głównego poddać
swoje psy badaniom genetycznym; sposób rozliczenia kosztów badań ustala dla każdego przypadku indywidualnie Zarząd Główny.
6. zapewnić
swoim psom dożywotnią opiekę.
§ 13
Zaleca si
ę, aby właściciel reproduktora:
1. brał udział w wystawach psów rasowych.
2. poddawał swoje psy przeglądom hodowlanym, testom psychicznym i badaniom w kierunku chorób dziedzicznych oraz poddał się
ocenie warunków utrzymania reproduktora.
§ 14
Zabrania si
ę właścicielowi reproduktora
1. używania do krycia psów obciążonych chorobami genetycznymi, znacznie odbiegających od wzorca rasy, a także nadmiernie agresywnych lub w złej kondycji fizycznej.
2. krycia suk, które nie są
sukami hodowlanymi.
§ 15.
Wła
ściciel reproduktora ma prawo:
1. odmówić
udostępnienia psa do krycia bez podania przyczyny.
2. ustalić
dowolne warunki krycia.
3. uzyskać
od Klubu porady i wszelkie niezbędne informacje dotyczące hodowli oraz dostęp do listy hodowli.
4. używać
swojego psa do krycia suk zarejestrowanych w innych organizacjach kynologicznych, o ile przepisy tamtych organizacji na to pozwalają.
§ 16
Ekwiwalent za krycie.
Zaleca się, aby przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora sporządzili pisemną
umowę dotyczącą warunków krycia. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.
Zaleca się
stosowanie następujących wariantów:
1) krycie za szczenię
;
- po odchowaniu minimum 4 szczeniąt właściciel reproduktora wybiera 1 szczenię przed ukończeniem przez nie 4 tygodni i odbiera je w 8 tygodniu życia; jeśli hodowca zostawia jedno szczenię we własnej hodowli, ma pierwszeństwo wyboru. Nieodebranie szczenięcia przed ukończeniem 9 tygodni, upoważnia hodowcę do sprzedania go i wypłacenia właścicielowi reproduktora kwoty równej średniej uzyskanej ze sprzedaży wszystkich szczeniąt.
- po odchowaniu 3 szczeniąt właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 3/4 kwoty równej średniej uzyskanej ze sprzedaży wszystkich szczeniąt.
- po odchowaniu 2 szczeniąt właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/2  kwoty równej średniej uzyskanej ze sprzedaży wszystkich szczeniąt.
- po odchowaniu 1 szczenięcia właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/4 kwoty ze sprzedaży szczeniaka.
2) krycie za średnią
wartość rynkową szczenięcia;
- właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości wartości rynkowej 1 szczenięcia (wg umowy przed kryciem); należność
ta powinna być uregulowana w ciągu 4 miesięcy od daty narodzin szczeniąt.
- w przypadku odchowania mniej niż
4 szczeniąt stosuje się:
a. po odchowaniu 3 szczeniąt właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 3/4 wartości
rynkowej szczenięcia
b. po odchowaniu 2 szczeniąt właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/2 wartości rynkowej szczenięcia,
c. po odchowaniu 1 szczenięcia właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/4 wartości rynkowej szczenięcia.
3) krycie za ekwiwalent pieniężny;
- po dokonaniu krycia właściciel suki wypłaca właścicielowi reproduktora kwotę
ustaloną przed kryciem; opłata ta nie podlega zwrotowi bez względu na efekt krycia; w przypadku nieudanego krycia, hodowca ma prawo ponownego krycia bez dodatkowej opłaty.
§ 17
Dokumentacja hodowlana
Dokumentację
psów zarejestrowanych w Klubie stanowią:
1/ księga rodowodowa KMOS w wersji elektronicznej.
2/ spis hodowli w formie elektronicznej.
3/ teczki hodowli, w których znajduje się
dokumentacja hodowlana: kopie dokumentów pochodzenia, poświadczenia krycia, zamówienia rodowodów, etc.
§ 18
Zmiany danych.
1. Zmiana właściciela psa/suki lub zmiana jego adresu powinna być
zgłoszona do Zarządu Głównego celem weryfikacji danych.
2. Informacja o zagubieniu rodowodu musi być
zgłoszona do Zarządu Głównego by otrzymać nowe dokumenty. W takim przypadku dokumenty będą miały adnotację DUPLIKAT.
§ 19
Przegl
ąd hodowlany
1. Przegląd hodowlany mogą
przeprowadzić sędziowie krajowi lub międzynarodowi.
2. Do przeglądu mogą
być dopuszczone jedynie psy i suki, które ukończyły 15 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie przeglądu psom / sukom młodszym, ale wówczas należy powtórzyć przegląd lub uzyskać odpowiednią ocenę na wystawie po osiągnięciu wymaganego wielu 15 miesięcy.
3. Do przeglądu mogą
być dopuszczone jedynie psy i suki, które są tatuowane lub oznakowane w inny sposób akceptowany przez Klub.
4. Wynik przeglądu jest wpisywany w kartę
przeglądu hodowlanego.
§ 20
Opłaty za rejestracje psów i przydomków, wydawanie rodowodów i ich duplikatów oraz za wszystkie rodzaje przeglądów zawarte są
w cenniku, który zatwierdza Walne Zebranie Klubu.

Postanowienia końcowe.
§ 21
Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli KMOS należy do Zarządu Głównego.
§ 22
Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, Zarząd Główny może pozbawić hodowcę członkostwa  w Klubie; nałożyć karę finansową.
1. We wszystkich przypadkach:
1) organem odwoławczym od decyzji Zarządu Głównego jest Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Decyzje Walnego Zebrania Członków Klubu są
ostateczne.
§ 24
W przypadku ustania członkostwa właściciela teczka hodowli jest przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym ustało członkostwo, natomiast dane jego psów/suk pozostają
bezterminowo wpisane w  dokumentację KMOS.